Choď na obsah Choď na menu
 


Charakter pôsobenia masáže

15. 12. 2008

 

Obrázok

 

 

 

Charakter pôsobenia masáže   :

Mechanické pôsobenie :

Prejavuje sa najmä zlepšením krvného obehu a pohybu miazgy . Masážou sa ovplyvňuje aj prúd žilovej krvi vo svaloch. Odľahčením žilového obehu vznikajú nepriamo lepšie podmienky aj na prúdenie krvi v tepnách , a tým sa uľahčuje práca srdca.

Experimentálne sa potvrdilo aj mechanické ovplyvňovanie miazgového obehu. Okrem zrýchlenia miazgového obehu  sa potvrdilo aj zlepšenie vstrebávania a odstraňovania cudzích látok. Pokusmi sa ukázalo že masážou sa dá pohyb miazgy zrýchliť až osebnásobne. Mechanickým spôsobom možno pri masáži rozrušovať rozličné usadeniny v tkanivách , a tak uľahčiť ich vstrebávaniu.

 

 

Chemické pôsobenie masáže :

Pri masáži sa uvoľňujú histamínové látky , acetylcholín (mediátor prenosu nervových vzruchov ) , adrenalín....

Reflexné pôsobenie masáže :

Pri masáži sa dráždia príslušné prijímacie zariadenia organizmu ( receptory ) Všeobecne sa rozlišujú  exteroreceptory – ktoré príjmajú podráždenie z povrchu organizmu a interoceptory , ktoré prijímajú podráždenie z vnútorných orgánov. Z hľadiska pôsobenia masáže sú dôležité najmä EXTERORECEPTORY uložené v koži , ktoré prijímajú podráždenie  vo svaloch, najmä vo svalových šľachách a kĺbových púzdrach .

Receptory umožňujú vnímať predovšetkým fyzikálne vplyvy a s nimi súvisiace chemické zmeny. Z receptorov prichádza  do mozgu stále veľké množstvo vzruchov, ktoré podľa svojej kvality a intenzity vyvolávajú rozličné reakcie v samom centrálnom nervovom systéme a prostredníctvom odvetných reakcií aj iných častiach organizmu. Ide predovšetkým o prispôsobovacie reakcie. Pri masáži je to podobné. Z receptorov sa podráždenie prenáša dostredivými nervovými dráhami do príslušných nervových centier, kde sa prijaté informácie spracúvajú a určujú sa príslušné reakcie. K najdôležitejším reakciám popri samom ovplyvnení centrálneho systému patria také, ktoré sa odstredivými nervovými dráhami dostávajú k výkonným orgánom, kde sa prejavujú rozličnými senzomotorickými  zmenami. Z hľadiska masáže sú charakteristické najmä zmeny v svalovom napätí. Reflexný charakter masáže sa uplatňuje aj pri uvoľňovaní bolestivých svalových a cievnych spazmov (stiahnutí) , pri bolestiach hlavy , okolia chrbtice ....

Z činných centier sa podráždenie šíri aj do ich okolia a ovplyvňuje ďalšie centrá , čím sa množstvo reakcií zvyšuje , takže prakticky istým spôsob celý organizmus . Rozsah a charakter vzniknutých zmien sú však rozdielne . Ovplyvňuje ich množstvo rozličných faktov . Dôležitým je pri tom najmä druh masáže a spôsob jej vykonávania , ďalej stav masírovanej osoby , ako aj mnohé ďaľšie okolnosti napr. i stupeň lokálnej svalovej únavy. Hodnotiac pôsobenie masáže , sa žiada opakovane zdôrazniť, že hoci pri masáži uplatňujú aj niektoré miestne vplyvy , rozhodujúci je jej celkový  účinok uplatňovaný prostredníctvom nervového systému .Hlavná a riadiaca zložka – mozgová kôra – svojimi reakciami zabezpečuje jednak súhru funkcií vnútorných orgánov ako častí jedného celku a jednak odvetnými reakciami vytvára výhodné spojenie organizmu s jeho vonkajším prostredím . Takéto hľadisko umožňuje včleňovať aj mnohé miestne prejavy do rámca celkového pôsobenia . Napríklad mechanické vplyvy masáže  majú na prvý pohľad výrazný miestny charakter – zlepšujú výživu tkanív , a tým aj stav a funkciu príslušných orgánov , čo však nezostáva bez následkov pre ostatné orgány a systém organizmu. Najprv sú ovplyvnené  funkcie príslušných orgánov , , postupne zásahom regulačnej činnosti nervového systému aj ďalšie orgány a v konečnom dôsledku je ovplyvnený celý organizmus

Vzájomný vzťah medzi nervovou a chemickou zložkou je veľmi úzky a preto sa často hovorí o neurohumorálnom pôsobení. Nervovému systému sa pripisuje celková riadiaca funkcia a chemickými látkami funkcia sprostredkovateľov príslušných reakcií .

Pôsobenie masáže sa teda zakladá predovšetkým na nervovo reflektorickom  mechanizme

   Chemické a mechanické účinky sú pomocné .

Reflexné pôsobenie sa uskutočňuje  prostredníctvom tzv. REFLEXNÉHO OBLÚKA , ktorý ma 5 častí . Vzhľadom na jeho význam pre chápanie mechanizmu masáže ho opakujeme :

  1. Prijímacie nervové zakončenia  - receptory . Pri masáži zdôrazňujeme receptory na povrchu tela EXTERORECEPTORY v koži a proprioreceptory v svaloch v svalových šľachách, svalových obaloch a v kĺbových puzdrách a väzivách .
  2. Dostredivá nervová dráha vedúca podráždenie k nervovým centrám
  3. Nervové centrá – miecha , mozog , kde sa prijaté informácie spracúvajú a vznikajú na ne príslušné reakcie .
  4. Odstredivé nervové dráhy ( z nervových centier na perifériu tela )
  5. Efektory – miesta reakcii. Pri masáži pôjde najmä o ovplyvnenie svalov (ich napätia – tonusu) a ovplyvnenie vegetatívneho systému v súvislosti s prekrvením.

Na základe uvedeného treba zdôrazniť že každá masáž je reflexná .

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.